Tel: 604.770.3855

 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White Pinterest Icon
 • White Instagram Icon

Irridescent black, metallic coal shadow, flecked obsidion, wet slate. The smooth texture of worn cotton.

 

Black Diamond

 • Finish: Metallic

  Texture: Smooth

  Weight: Card: 105lbs

   
 • Card Stock