Neon metallic fuchsia, the texture of vintage anodized aluminum barware.

 

 

 

 

Fashionista

  • Finish: Metallic

    Texture: Smooth

    Weight: Card: 130lbs

  • Card Stock

Tel: 604.770.3855

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon